Wanneer mag ik jagen?

In Nederland mag u alleen jagen als u in het bezit bent van een geldige jachtakte. Aan jagen is een aantal voorwaarden verbonden. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor de jachtvelden en jachtmiddelen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ook bent u verplicht om bij het jagen het wild niet onnodig te laten lijden. 

Op 1 januari jl. is de nieuwe Wet natuurbescherming ("Wnb") in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is onder meer de Flora- en Faunawet komen te vervallen en zijn de regels uit deze wet overgegaan in de Wnb. Zo ook de regels met betrekking tot de jacht. Een kort overzicht van deze regels.

Het recht om te mogen jagen

In de Wnb wordt onder jacht verstaan het ‘bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild alsmede het doen van pogingen daartoe’ (art. 1 lid 1 Wnb). Wild is hierbij beperkt tot 5 soorten, namelijk de in het wild levende dieren van de soorten fazant, wilde eend, houtduif, haas en konijn (art. 3.20 lid 2 Wnb). Het zijn dus in beginsel enkel deze soorten waarop legaal gejaagd mag worden. Jagen op andere soorten is in principe niet toegestaan. De jacht mag hierbij enkel worden uitgeoefend op een veld dat bestemd of geschikt is voor de jacht (art. 3.20 lid 1 jo art. 1 lid 2 Wnb) en enkel door gebruik te maken van de in de wet genoemde middelen zoals geweren en jachthonden (art. 3.21 lid 1 Wnb). Indien gebruik wordt gemaakt van een geweer dient de jager een jachtakte in bezit hebben (art. 3.26 lid 1 Wnb). Deze jachtakte wordt verleend door de korpschef van de Politie (art. 3.28 lid 1 Wnb). Zonder deze akte is het in beginsel verboden in het veld een geweer te dragen (art. 3.27 lid 1 Wnb).

FBE, nieuwsbrief najaar 2017 – 31 oktober:


Jacht op zondag .
Met de komst van de Wet natuurbescherming is het niet langer verboden om op zondag beheer en schadebestrijding uit te voeren. Wel is het nog steeds verboden om de wildsoorten te bejagen op zondag. Bij het beheer van de landelijk vrijgestelde soorten mogen op zondag alleen de daartoe aangewezen middelen: fret en buidel, kastval en vangkooi ingezet worden. Dus niet het geweer. De soorten die vanuit provinciale ontheffingen en opdrachten beheerd worden, zoals wild zwijn, gans (behalve Canadese gans) en ree, kunnen op zondag wel met het geweer beheerd worden. Houdt op die dagen wel extra rekening met de eventuele hogere recreatiedruk en de bejaagbaarheid van uw veld! Soorten aktes en afgifte jachtakte.

De volgende aktes zijn mogelijk:

·                              jachtakte voor het jagen met geweer

·                              valkeniersakte voor het jagen met een jachtvogel (slechtvalk of havik)

·                              kooikersakte voor het jagen met een eendenkooi

 

Een jachtakte wordt afgegeven door de chef van het regionale politiekorps in de regio waarin u woont. Woont u niet in Nederland, dan kan de korpschef van het politiekorps in de regio Haaglanden een jachtakte afgeven.

Strengere procedure voor aanvragen van jachtake.Vanaf 1 januari 2013 een verscherpt beleid omtrent het aanvragen van een jachtakte. Het betreft het aanvraagproces en toezicht wapenverloven en jachtakten. De kern van het herziene aanvraagproces is een uitgebreidere toetsing van de aanvragers voor een wapenverlof op basis van risicofactoren. Klik hier voor de brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verleent de valkeniersakte en de kooikersakte. Op de website van het DR-Loket vindt u alle voorwaarden om voor een kooikersakte en alle voorwaarden om voor een valkeniersakte in aanmerking te komen. U vraagt de valkeniersakte of de kooikersakte aan bij het DR-Loket. De aanvraagformulieren vindt u bij de informatie over de voorwaarden. 

Jachtseizoen.

Per wildsoort is vastgesteld wanneer u erop mag jagen:

·      wilde eend:         van 15 augustus tot en met 31 januari

·      haas:                  van 15 oktober tot en met 31 december

·      fazantenhen:      van 15 oktober tot en met 31 december

·      fazantenhaan:    van 15 oktober tot en met 31 januari

·      houtduif:             van 15 oktober tot en met 31 januari

·      konijn:                van 15 augustus tot en met 31 januari

·      patrijs:                jagen is niet toegestaan, de patrijs staat op de Rode Lijst Vogels

                               (lijst met bedreigde vogels in Nederland)

 

Jagen is in deze perioden toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor de wilde eend is jagen in die periode toegestaan van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Jagen buiten deze vastgestelde periode of op andere soorten, zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen (grofwild) is verboden. Dit mag alleen als u hiervoor een ontheffing heeft voor beheer en schadebestrijding. Een ontheffing vraagt u aan bij het DR-Loket.

Toegestane jachtmiddelen

Toegestane jachtmiddelen zijn: geweren, honden (geen lange honden), gefokte jachtvogels (havik en slechtvalk), geregistreerde eendenkooien, lokeenden of lokduiven (mits niet blind of verminkt), fretten en buidels. Geweren die voor de jacht of voor beheer en schadebestrijding mogen worden gebruikt, kunnen op de jachtakte worden bijgeschreven.

Meer informatie jacht

Meer informatie vindt u in het dossier Jagen op de website van het DR-Loket. Adres DR-Loket (voorheen LNV-Loket) en Dienst Regelingen.

Bron: Rijksoverheid

Wat vindt de Nederlander van de jacht?

Jacht in het kader van wildbeheer wordt door veel Nederlanders geaccepteerd.
Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking vindt het acceptabel om jacht te maken op ganzen en herten die schade veroorzaken aan landbouwgewassen.
Dat stelt Maarten Jacobs van de leerstoelgroep Sociaalruimtelijke Analyse van de Wageningen Universiteit. Hij deed samen met collega's onderzoek naar de publieke acceptatie van maatregelen voor wildbeheer.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.