Werkzaamheden moderne jager

De goed opgeleide jagers van WBE Broek & Duin zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan reeën.

Waaruit bestaan de werkzaamheden van een moderne jager?


  • Veldinventarisatie
Hem zie je heel vaak zonder geweer in zijn veld. Hij inventariseert. Neemt de houtstand op. De ondergroei, de dekking en de broedgelegenheden. Daar waar nodig treedt hij in overleg met de grondgebruiker.
  • Wild tellingen 
Hij loopt niet alleen met geweer en hond in het veld. Hij is veel meer bezig met het inventariseren. Het tellen van wildsoorten en schadelijke soorten. Meerdere malen per jaar telt hij het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren. Hij levert tel- en afschot gegevens aan van het wild en de overige diersoorten in zijn veld. Hij levert d.m.v. deze input een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het faunabeheerplan. Hij neemt deel aan de jaarlijkse trend- en schemer tellingen. 
  • Biotoop- akkerrandenbeheer
De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo is zij nauw betrokken geweest bij enkele projecten om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn en stukken landbouwgrond, die terug zijn gegeven aan de natuur.
  • Populatiebeheer
Hij houdt zich ook nadrukkelijk bezig met de ontwikkelingen van de reeënstand. Dit alles onder streng toezicht van de Wetgever en de provincie en zijn eigen wildbeheereenheid, Broek en Duin. Daarnaast registreert hij valwild.
  • Onderhoud wildspiegels
Hij ziet toe op de wildspiegels. Dit zijn speciale reflectoren die vooral reeën waarschuwen voor naderende voertuigen. De spiegels dienen schoongemaakt en regelmatig vervangen te worden. 
  • Schade
Hij neemt schades aan gewassen op bij de grondgebruiker. Bespreekt deze en wijst de grondgebruiker op de te nemen stappen.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.