Activiteiten voor en door leden


Organiseren van:

De wintertelling vindt plaats op derde zaterdagochtend in januari. Er worden knobbelzwanen en meerkoeten geteld. Ter onderbouwing van ontheffingen zijn ze noodzakelijk.
 
De voorjaarstelling vindt plaats op de eerste zaterdagochtend in april. Het doel is het zo goed mogelijk vaststellen van absolute aantallen. Ook wel de voorjaarsstand van een aantal schadeveroorzakende faunasoorten. Het betreft de knobbelzwaan, boerengans, grauwe gans, kolgans, brandgans, Canadese gans, Indische gans, Nijlgans, zwarte kraai, ekster, kauw, blauwe reiger, aalscholver en roek.
Het zou kunnen dat er al jonge ganzen zijn. Deze worden gewoon meegeteld.
Er worden ook wildsoorten geteld. Zoals haas, fazant, wilde eend, konijn, houtduif en patrijs.

De reeëntelling of schemertelling vindt plaats eind maart begin april. Het doel is om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen bij de voorjaarsstand van het ree. Door deze tellingen drie maal achtereen (avond-ochtend-avond) te organiseren is de uitslag minder onder invloed van de weersomstandigheden. Ook de eventueel aanwezige grofwildsoorten edelhert, damhert en wild zwijn worden geteld.
 
De zomertelling vindt plaats op de derde zaterdag in juli.  Wederom worden de ganzen geteld. De nu nog aanwezige ganzen zijn overzomerende ganzen.
 
De jaarrondtelling wordt steeds belangrijker. Uiteindelijk zal deze telling de basis zijn van het beheerplan. De WBE verwacht van elke jachthouder dat hij gedurende het gehele jaar de wildstand in zijn veld in kaart brengt.

Verder brengt de jachthouder de overige zoogdieren in kaart. Het gaat hierbij om de soorten niet om aantallen. De soortenwaar het met name om gaat zijn wezel, hermelijn, bunzing, steenmarter, boommarter, das, muntjak, wasbeer, verwilderde nerts, wasbeerhond, beverrat, bever, grijze eekhoorn, muskusrat en otter.
 
Elke jachthouder telt zijn eigen jachtveld, en geeft zijn tellingen door aan de secretaris. De secretaris geeft de cijfers door aan de tellingencoördinator.  Deze coordinator voert de cijfers op zijn beurt in faunaregistratiesysteem (FRS) in.

De algemene ledenvergadering (1ste ALV)

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt minimaal een keer per jaar plaats. Gewoonlijk wordt daarvoor het voorjaar gekozen, omdat dan tevens de financiële cijfers over het afgelopen jaar bekend zijn. E.e.a. is vastgelegd in de statuten van de WBE. De macht en kracht van de vereniging ligt bij de ALV. De dagelijkse gang van zaken is overgedragen aan het bestuur. Het bestuur moet jaarlijks op de ALV verslag uitbrengen en verantwoording afleggen aan de leden, over het door hen gevoerde beleid. Op de ALV kan elk lid zaken ter behandeling naar voren brengen. Voor het bestuur is het prettig deze zaken schriftelijk vooraf te ontvangen. Voor uitgebreidere informatie over alle zaken aangaande de ALV, zie hiervoor: WBE-bestuur-downloads-Statuten- gebruik de zoekfunctie, voer in: algemene ledenvergadering en vind de 29 overeenkomsten. ( Deze optie komt alleen bij Apple computers meteen beschikbaar in beeld. In Windows helaas niet)

Zaken die jaarlijks bij de ALV op de agenda komen staan zijn:
1 Opening door de voorzitter.
2 Verslag van de vorige A.L.V.
3 Jaarverslag. (wordt toegezonden of uitgereikt)
4 Financieel. (wordt toegezonden of uitgereikt)
5 Verslag kascontrolecommissie.
6 Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie.
7 Vaststelling begroting voor het komende jaar, contributie en bijdrage/ha.
8 Bestuursverkiezing. Volgens het schema zijn leden aftredend.
9 Afschotgegevens en wildtellingen.
10 Activiteiten van, voor en door de WBE.
12 Mededelingen.
13 Rondvraag.
14 Sluiting van de vergadering.

Jaarvergadering  reeënbeheerders 2de ALV

WBE Broek en Duin houdt voor de reeënbeheerders ook jaarlijks een jaarvergadering waarin er verantwoording wordt afgelegd over het gevoerd beleid betreffende reeënbeheer. Tevens wordt dan bekend gemaakt wat er conform het beheerplan in de reeënpopulatie gereduceerd moet worden en hoe deze reductie is verdeeld.
Deze vergadering vindt doorgaans plaats in december en is tevens bestempeld als 2de ALV. Alle leden zijn van harte welkom.

Nationale schoonmaakdag

De derde zaterdag in maart is binnen jagend Nederland uitgeroepen tot landelijke schoonmaakdag. Op deze dag worden landelijk door diverse jagersverenigingen zwerfvuil verzameld uit het groene buitengebied. Binnen het werkgebied van WBE Broek en Duin worden daarvoor 2 verzamelplaatsen aangewezen, waar de Gemeente afvalcontainers plaatst, waarin het verzamelde vuil gratis kan worden gedeponeerd. Elke jachthouder is verantwoordelijk voor zijn eigen jachtveld en hij kan het verzamelde zwerfvuil op een van beide locaties kwijt. De containers zijn alleen op de derde zaterdag in maart hiervoor beschikbaar. Tijdens de ALV wordt nog nadere of aanvullende informatie over deze dag verstrekt.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.