Bestuursmededelingen

Privacy verklaring

De Wildbeheereenheid "Broek en Duin” en gegevensbescherming

Versie 1-5-2018. 
De Wildbeheereenheid "Broek en Duin” (WBE) is er voor jachthouders met een jachtakte en anderen – i.c. leden, deelnemers, donateurs - en contacten (hierna te noemen relaties), ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht wordt uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers en/of terreinbeheerders. Aansluitend op haar statutaire doelstellingen verwerkt de WBE  bepaalde gegevens van betrokkenen. Dit primair ten behoeve van het consolideren van eisen aan en de voordelen van het lidmaatschap. Verder behartigt en bevordert zij de belangen van de jacht en de relaties in de breedste zin van het woord. Ze verzorgt de informatievoorziening van(uit) en naar de WBE (relaties), en gaat verdere overeenkomsten aan om aan het gezamenlijk namens onze relaties gevoerde beleid vorm te geven.

Met deze privacyverklaring wordt beoogd transparant weer te geven op welke manier de WBE omgaat met persoonsgegevens van haar leden, deelnemers, donateurs, (begunstigden), contacten i.c. relaties en (overige) bezoekers en gebruikers van haar website en diensten.

De WBE heeft een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens altijd veilig kunnen worden verwerkt, en bovendien alleen voor die doeleinden die legitiem door haar worden nagestreefd. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn of bewaard dienen te worden in het kader van wettelijke verplichtingen worden ze verwijderd. Basisgegevens worden in ieder geval bewaard zo lang u lid, deelnemer donateur en/of contact bent.

Door middel van deze verklaring en het daaraan gekoppelde onderliggende (interne) privacy beleid en bijbehorende maatregelen onderstreept de WBE de waarde die zij hecht aan een goede borging van persoonsgegevens die in het kader van haar functioneren worden verstrekt en uitgewisseld. Zij wil eenieder informeren over de manier waarop met persoonsgegevens in de praktijk wordt omgegaan. Tevens geeft zij er hiermee blijk van te handelen conform de eisen die zijn gesteld aan bescherming van (uw) persoonlijke gegevens in algemene zin en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het bijzonder.

1.2         Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De WBE gebruikt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van diverse doeleinden die passen binnen haar beleid en waaruit zij mede haar bestaansrecht ontleent. Voor verwerkingen van persoonsgegevens anders dan voor gebruikelijke doeleinden, te weten de overeenkomst en de gerechtvaardigde belangen van de vereniging (inherent aan het lidmaatschap, (tevens deelnemer en donateur, )) zal de toestemming van de betrokkene(n) worden gevraagd.

Indien u geen toestemming wenst te geven voor een verwerking op basaal niveau kan dit betekenen dat u geen lid/deelnemer/donateur kunt worden/zijn/ blijven.

Ruwweg kunnen de volgende categorieën van verwerkingen worden onderscheiden:

A. Het voeren van een ledenadministratie, financiële administratie en verdere noodzakelijke en gebruikelijke handelingen in het kader van de lidmaatschapsaangelegenheden:  

Denk aan het innen van lidmaatschapsgelden en het voeren en beheren van (een gedeelte van) het Faunaregistratie Systeem.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien (zoals het hanteren van een fiscale bewaartermijn van 7 jaar).

Daarnaast: het verstrekken van informatie over jacht(activiteiten) conform de wettelijke verplichtingen en de gerechtvaardigde verwachtingen van de leden/relaties.

De WBE heeft een signaleringsfunctie in haar rol van (mede-)belangenbehartiger en informeert de relaties via de website, nieuwsbrieven en afzonderlijke e-mail berichten, met enige regelmaat over ontwikkelingen en activiteiten in het kader van de vereniging, de provincie Zeeland en de Faunabeheereenheid Zeeland.

B. Afnemen en voorbereiden van producten of diensten – via het secretariaat -, dan wel specifieke aanvragen via de website, per e-mail, brief of telefoon:  

Denk bijvoorbeeld aan aanvragen om machtigingen in het kader van de (wild-) schade bestrijding, het beantwoorden van uw vraag over jagen en FRS, of uw verzoek om hulp bij het werken in het FRS. Maar wij zenden soms ook ongevraagd informatie aan u door.

C. Wanneer u contact heeft met de WBE, zowel in persoon, telefonisch, per brief als via e-mail:

Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar het behandelend bestuurslid / commissielid ten behoeve van een reactie.

Denk aan:

*het invullen van een aanmeld- of contactformulier voor b.v. tellingen of activiteiten;

*deelname aan onderzoek of (communicatie)activiteiten;

*inloggen op uw (FRS) account;

*activiteit op social media

*gebruik van de website(s), of

*het leveren van een bijdrage aan één of andere (verenigings-)activiteit.

D. Social media, E-mail campagnes, informatievoorziening en contact:

De WBE gaat in dialoog met partners en collegae van de sociale media kanalen en volgt de van belang zijnde ontwikkelingen online. Nuttige en relevante informatie wordt via deze weg aan relaties verspreid. Vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Voor een zekere en rechtstreekse beantwoording blijft contact via e-mail of telefoon het meest aangewezen. Eenieder die een bijdrage post op sociale media is zelf verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Wij staan een respectvolle omgang met elkaar voor en sporen onze relaties aan om dit actief uit te dragen.

 

1.3         Uitoefening van uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u op enig moment uw eigen persoonsgegevens wilt:

-inzien (inzagerecht),

-wijzigen (correctierecht: aanvulling en rectificatie),

-verwijderen (recht op vergetelheid),

of

-beperken in termen van verwerking en gebruik (recht op beperking van verwerking),

-bezwaar wilt maken tegen de verwerking (recht op bezwaar),

-dan wel gegevens wilt meenemen naar een andere WBE (recht op dataportabiliteit).

 

Wilt u gebruik maken van een of meerdere van bovenvermelde rechten dan kunt u dit doen door eenvoudig een verzoek van die strekking in te dienen bij de secretaris van de WBE viasecretaris.wbe.broekenduin. nl o.v.v. AVG en kort uw belangrijkste vraag uitgeschreven. Wij zullen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is en kan worden verlangd (met het functionele lidmaatschap als ondergrens). Indien nodig worden dergelijke verzoeken doorgegeven aan derden die uw gegevens hebben ontvangen.

De WBE kiest in principe zelf de plaats, het tijdstip en de manier waarop ze uw verzoek verwerkt, uiteraard telkens zonder in uw rechten te treden.

We stellen het verder op prijs wanneer u ons van eventuele kwetsbaarheden op de hoogte brengt.

Heeft u toch nog een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en kan dit in goed overleg niet worden opgevangen door het privacy beleid van de WBE ?

Het staat u vrij om hiervan vervolgens een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op de website van de AP is meer achtergrondinformatie te vinden die tevens is gebruikt bij de totstandkoming van deze verklaring.

1.4         Externe toepassingen en website(s); beleid ten aanzien van derden

 Gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld. Ze worden in geen geval verstrekt aan derden, anders dan na uw expliciete toestemming. Relevante derde partijen aan wie u zou kunnen denken zijn de provincie en de Faunabeheereenheid Zeeland.

Om uw rechten te waarborgen ziet de WBE bijvoorbeeld via een verwerkersovereenkomst met relevante partijen expliciet toe op naleving van de privacywetgeving door externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken voor de onder 1.2 vermelde doelen. 

Publicaties

Voor een redactionele bijdrage of publicatie van uw foto op onze website of onze systemen, vragen wij u expliciet vooraf om toestemming.

Indien u zelf foto’s plaatst en informatie verstrekt (bijvoorbeeld via Facebook, twitter of anderszins), wordt verondersteld dat u akkoord gaat met plaatsing en publieke verspreiding van die foto’s of tekstberichten.

 

1.5         Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door de WBE worden gewijzigd indien ontwikkelingen in de wetgeving dan wel omstandigheden binnen of buiten de vereniging dit verlangen. Deze verklaring kan dus worden aangepast en volgt zo als dynamisch document de ontwikkelingen in de praktijk en de visie van vereniging en samenleving, steeds met als doel een zo optimaal mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens in balans met het goede functioneren van de vereniging.

Over ingrijpende wijzigingen wordt u separaat geïnformeerd.

 

1.6         Disclaimer

Onze website is net als deze privacyverklaring met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en tot stand gekomen. We kunnen evenwel niet garanderen dat zij geen verouderde of kennelijk onjuiste informatie bevat. We waarderen het wanneer u de moeite neemt om ons op eventuele onvolkomenheden te wijzen zodat wij het nodige kunnen doen om evidente fouten te corrigeren.

Deze site dient als bron van (basale) informatie. Er wordt uitdrukkelijk geen verplichting aangegaan jegens derden. Aan de informatie kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De WBE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard en in welke vorm dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit informatie zoals vermeld in communicatie vanuit de website, waaronder begrepen deze privacyverklaring.

Verwijzingen naar (websites van) externe partijen hebben een informatief karakter. De WBE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derden.

1.7         Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken ingevolge uw privacybelangen en het beleid van de vereniging hieromtrent kunt u richten aan de WBE via de secretaris  secretaris.wbe. broekenduin.nl(graag o.v.v. het onderwerp privacy).De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.