De bejaagbare soorten

WildsoortenHaas
Haas (Lepus europaeus brown hare)

Uiterlijk: Kopromp van 50-65 cm. Gewicht van 2,5-6 kg

Biotoop: Hazen leven in gras- en akkerland, met een voorkeur voor kleinschalige landbouwgebieden met afwisselende gewassen. Bosranden, windkeringen, ruigtezomen en heggen worden vooral in de winter als rustplaats gekozen. Hun legers worden ook in hoger gras of tussen de kluiten van een geploegde akker gemaakt.

Leefwijze: Het haas is overwegend in de nacht en vooravond actief; in het voorjaar en zomer ook in de schemering en overdag. Hij heeft leeft solitaire en is sterk plaatsgebonden.

Voortplanting: Paartijd: december tot augustus. Draagtijd: 41 tot 44 dagen. Aantal worpen: ongeveer 3 per jaar. Worpgrootte: 1-5 met een gemiddelde van 11 jongen per jaar

Voedsel: Hazen eten grassen, kruiden en akkerbouwproducten. Bij hoge sneeuw eten ze ook knoppen en loten van struiken en schors.

Voorkomen in Nederland: Hazen komen in heel Nederland voor.

Jacht en schadebestrijding: Jacht op hazen is toegestaan van 15 oktober tot en met 31 december.Fazanten

Fazant (Phasianus colchicus pheasant

Uiterlijk: Lengte: haan 80 cm en hen 60 cm. Vleugellengte haan 25 cm en hen 22 cm.

Gewicht: haan 1400 g en hen 1200 g.

Biotoop: De fazant is van oorsprong een vogel van de rivierdalen. Hij heeft een voorkeur voor landbouwgebieden met veel bosjes en bomen, rietgordels langs waters en meren, aan akkers grenzende vochtige bossen.

Leefwijze: De fazant is alleen overdag actief. Roesten doen fazanten in groepen, het liefst in bomen of struiken en als die er niet zijn, op een beschutte plek op de grond. De fazant is een echte loopvogel die grote afstanden kan afleggen op zoek naar voedsel. Fazanten leven meestal in groepen. In de winter zijn dat groepen van drie of vier hanen met een paar hennen, maar ook wel eens alleen maar hanen. Iedere haan heeft tijdens de paartijd een eigen baltsplaats, waarop zich meestal enige hennen bevinden. Rivalen worden dan niet geduld.

Voortplanting: Paartijd: februari-maart. Broedtijd: april-juli. Aantal legsels 1, nalegsel mogelijk.
Aantal eieren 8-12 olijfbruin tot blauwgrijze eieren. Broedduur 23-24 dagen, broedt vanaf laatste ei.

Voedsel: Het voedsel van fazanten bestaat uit allerlei planten, zaden, bessen, wormen, slakken en insecten.

Voorkomen in Nederland: Fazanten komen in heel Nederland voor als standvogel. De fazant is in ons land een veel voorkomende broedvogel.

Jacht: De fazantenhaan mag van 15 oktober tot en met 31 januari bejaagd worden en de fazantenhen van 15 oktober tot en met 31 december.

Het fazantenafschot is de afgelopen 25 jaar fors gedaald. Die afname is in de vorige eeuw met name het gevolg geweest van een streng vergunningenbeleid voor het uitzetten van fazanten. Na 1993 zijn door de rijksoverheid in het geheel geen vergunningen meer verstrekt. Sindsdien is het afschot gestaag teruggelopen. Ook het jachtverbod in veel natuurterreinen speelt een rol in de afname van het afschot. Daarnaast hebben fazanten in verschillende gebieden als gevolg van verslechtering van het leefmilieu en de toegenomen predatiedruk zich slecht kunnen handhaven.

Artikel over de fazant in De Jager nr.5 van 2014. Vervagende schoonheid.


Konijn

Konijn (Oryctolagus cuniculus rabbit)

Uiterlijk: Kopromp 35-45 cm. ?Gewicht 1,2-2,5 kg

Biotoop: Konijnen hebben een voorkeur voor droge, zandige gebieden en halfopen landschappen. Ze komen nauwelijks voor in open grasland en mijden vochtige terreinen of zware klei, waarin ze geen holen kunnen graven.

Leefwijze: Konijnen zijn overwegend in de schermer en nacht actief. Een hol of burcht wordt door één familie van maximaal tien leden bewoond. Binnen deze familie bestaat een onderlinge rangorde. Meestal is er een dominant paar met enkele ondergeschikte rammelaars en moertjes. Dit zijn meestal de nakomelingen van dat paar.

Voortplanting: Paartijd januari tot augustus. Draagtijd: 28-30 dagen. Aantal worpen 2-3 nesten. Worpgrootte: 1-9 lampreien.

Voedsel: Het voedsel van konijnen bestaat uit allerlei grassen, kruiden, loten van jonge struiken en boompjes en bast. Ruwbladige en zure plantensoorten, en hoog gras worden gemeden.

Voorkomen in Nederland: Het konijn komt in heel Nederland voor.

Jacht en schadebestrijding: Jacht op het konijn is toegestaan van 15 augustus tot en met 31 januari. Schadebestrijding is het hele jaar door mogelijk.

Bij het bekijken van reeksen afschotcijfers op jachtveldniveau, springen de pieken en dalen direct in het oog. Deze worden veelal veroorzaakt door de aan- of afwezigheid van myxomatose. In de jaren tachtig van de vorige eeuw herstelden konijnenpopulaties zich na myxomatose uitbraken. Na 1990 is dit beeld duidelijk veranderd. Door een nieuwe virusziekte onder de konijnen, het Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS), dat in 1990 voor het eerst in ons land is waargenomen, is het bergafwaarts gegaan met de konijnen. Lokaal kunnen aantallen sterk verschillen. In sommige jachtvelden zijn ze helemaal verdwenen en wordt door de decimering van de stand het konijn in veel jachtvelden niet meer bejaagd. In andere jachtvelden kunnen aantallen sterk toenemen en vindt schadebestrijding plaats.Wilde eend

Wilde Eend (Anas platyrhynchos mallard)

Uiterlijk :Zwemeend Lengte 58 cm. Vleugellengte 28 cm. Gewicht 1200 g

Biotoop: Wilde eenden komen in en buiten het broedseizoen overal voor. Ze hebben een voorkeur voor rustige, begroeide waterpartijen en nestelen ook bij rivieren en in steden. In het broedseizoen gaan de woerden naar grotere wateren om daar veilig te ruien. Tijdens de rui kunnen zij namelijk enige tijd niet vliegen.

Leefwijze: In de herfst vormen wilde eenden groepen van soms meer dan 1000 dieren op grote wateroppervlakten, van waaruit ze zich ’s avonds verspreiden om voedsel te zoeken. De vogels overwinteren op ijsvrij water of aan de kust; sommige trekken weg, andere blijven. Wilde eenden eten rusten overdag en foerageren ’s nachts onder andere op landbouwgronden. In de ochtend vliegen ze weer terug naar hun dagverblijven op en bij meren, plassen, poelen en sloten.

Voortplanting: Paartijd, in de wintermaanden worden paartjes gevormd. Broedtijd maart tot juni. Aantal legsels gewoonlijk 1 broedsel in een jaar. Aantal eieren 10-12 groen- of geelachtige eieren. Broedduur 24-28 dagen.

Voedsel: Het voedsel van de wilde eend bestaat voornamelijk uit plantendelen, zoals waterplanten, gras, eendenkroos, knolletjes van aardappelen, eikels, peulvruchten en granen. Insecten, visjes en kreeften kunnen ook deel uitmaken van hun menu.

Voorkomen in Nederland: Wilde eenden komen in heel Nederland voor. Is gedeeltelijk trekvogel. In de herfst en winter komen de eenden uit Scandinavië, het noordwesten van Rusland, Duitsland en Polen naar Nederland. In strenge winters trekken Nederlandse eenden naar het zuiden.

Jacht: Jacht is toegestaan van 15 augustus tot en met 31 januari.


Houtduif (Columba palumbus common wood pigeon)

 

Uiterlijk: Lengte: 40-42 cm. Spanwijdte 75-80 cm. Gewicht: 480-550 g.

Biotoop: Houtduiven leven in agrarische gebieden, gemengde bossen, stadsparken en in grote tuinen in vrijwel geheel Europa.

Leefwijze: Houtduiven zijn overdag actief. Ze vormen koppeltjes die een jaar blijven bestaan. In de winter zwerven ze in grote vluchten rond. Tegen de avond ontstaat een zogenaamde slaaptrek in de richting van de roestplaatsen, waar ze in grote aantallen overnachten.

Voortplanting: Aantal legsels 1, in warme jaren meerdere legsels mogelijk. Aantal eieren 2 witte eieren. Broedduur 17 dagen.

Voedsel: Houtduiven eten zaden, graan, scheuten, bladeren, eikels en allerlei bessen.

Voorkomen in Nederland: Het gehele jaar door komen houtduiven in Nederland voor. Ze trekken ’s winters rond naar de beste foerageerplekken. De populatie wordt aangevuld met wintergasten uit Scandinavië en Oost Europa.

Jacht en schadebestrijding: Houtduiven worden bejaagd van 15 oktober tot en met 31 januari. Buiten het jachtseizoen vindt schadebestrijding met het geweer plaats op basis van een landelijke vrijstelling. De meeste houtduiven worden geschoten in het zuiden van Nederland.


Patrijs

Patrijs (Perdix perdix grey partridge)

Uiterlijk: Lengte: 30 cm. Vleugellengte 15 cm. Gewicht: 300-400 g.

Biotoop: De patrijs leeft in open kruidrijke landschappen, zoals bouwland, steppen, heiden, veenland en duinen.

Leefwijze: Patrijzen zijn overdag en in de schemering actief, maar dan wel met tussenpozen van een kwartier tot een half uur. Ze slapen dicht tegen elkaar aangedrukt op veilige plaatsen op de grond. Paarvorming gaat gepaard met wilde gevechten om broedterritoria. Patrijzen zijn monogaam en blijven levenslang bij elkaar.

Voortplanting: Broedtijd: april-juni Aantal legsels: 1 broedsel, nalegsel mogelijk. Aantal eieren: 8-20 stuks. Broedduur: 24-26 dagen; broedt na leggen van laatste ei

Voedsel: De eerste drie weken eten de patrijzenkuikens alleen maar dierlijk voedsel, daarna gaan ze geleidelijk over op plantaardig voedsel zoals zachte, groene plantendelen. Verder bestaat hun menu uit zaden, bessen, wormen, slakken en allerlei insecten.

Voorkomen in Nederland: Tot de jaren 70 kwam de patrijs vrijwel in geheel Nederland voor, daarna zijn de aantallen sterk afgenomen.

Jacht: Jacht gesloten, omdat de patrijs op de rode lijst geplaatst is.

Bron: KNJV


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.