FBE (Faunabeheereenheid Noord Brabant)

Voor de recentste nieuwsbrieven van FBE

Het Fauna beheerplan 2017-2023

De FBE Noord-Brabant heeft een breed samengesteld bestuur. In het bestuur werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven. De FBE is een onafhankelijke stichting die het provinciaal faunabeleid doorvertaalt in uitvoeringsbeleid.

 

Het bestuur bestaat uit:

 • Eén onafhankelijk voorzitter
 • Eén persoon namens de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
 • Eén persoon namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV)
 • Eén persoon namens de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG)
 • Eén persoon namens de Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
 • Eén persoon namens Natuurmonumenten en Brabants Landschap
 • Eén persoon namens Staatsbosbeheer
 • Eén persoon namens de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL)
 • Eén persoon namens de Dierenbescherming
 • Eén persoon namens de Brabantse Milieufederatie (BMF)

 

 

WAT WIJ DOEN

Wij beheren de fauna in Noord-Brabant door:

 • de stand van in het wild levende dieren bij te houden;
 • per diersoort (of groep van dieren) een faunabeheerplan op te stellen;
 • wildbeheereenheden te machtigen om de wildstand te beheersen;
 • grondgebruikers te machtigen om schade te voorkomen/bestrijden;
 • jagers, beheerders, grondgebruikers, burgers en overheden te adviseren.

 

De FBE beheert de omvang van in het wild levende dierpopulaties en werkt aan de bestrijding van schade aangericht door diersoorten. Daarbij wordt rekening gehouden met:

 • volksgezondheid en openbare veiligheid, zoals het overbrengen van ziekten.
 • veiligheid van luchtverkeer;
 • schade aan gewassen, vee, visserij,bossen en wateren (zoals vraatschade of verontreiniging van bodem, gewas of water door ontlasting);
 • schade aan flora en fauna (denk aan de bescherming van jonge aanplant of kwetsbare diersoorten);

Het werkgebied van de FBE beslaat de gehele provincie Noord-Brabant. Het bestuur wordt voor de uitvoering van deze taken bijgestaan door een professioneel bureau. De FBE ontvangt daarvoor geld van de provincie.

 

COÖRDINATIE EN UITVOERING DOOR WBE

De feitelijke uitvoering van het faunabeheer gebeurt door ca. 4.000 jagers verenigd in 55 wildbeheereenheden (WBE). Iedere WBE heeft een eigen werkgebied. De WBE’s beschikken over uitgebreide gebiedskennis, hebben ruime ervaring in het faunabeheer en hebben overzicht wat er in hun werkgebied precies speelt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor grondgebruikers en burgers en ondersteunen hen bij het voorkomen van faunaschade en het beheren van populaties in het wild levende dieren. Ook verzamelen ze afschot- en telgegevens van een groot aantal diersoorten. Ze leggen wildakkers aan, onderhouden terreinen, geven voorlichting op scholen en organiseren natuurwerkdagen. Het vrijwilligerswerk van de WBE vormt een belangrijk onderdeel in de uitvoering van het faunabeheer. De WBE-werkgebieden en hun contactgegevens zijn via deze WBE-overzichtskaart in te zien.

 

 

MACHTIGING EN REGISTRATIE

Het beheer van de WBE’s begint met ontheffingen en aanwijzingen van de FBE. Die zet ze uit via een digitaal faunaregistratiesysteem (FRS) met daarbij de voorwaarden die gelden. De WBE’s schrijven de machtigingen door naar hun jachthouders, die daarmee zelf kunnen handelen of de machtiging aan jachtaktehouders (jagers) kunnen overhandigen. In FRS staat geregistreerd wie wat doet en in welk gebied. De uiteindelijke uitvoerder kan daarmee het populatiebeheer en/of schadebestrijding regelen. De genomen verjaag- of bejaagacties worden in het digitale systeem vastgelegd. Met FRS heeft de FBE een overzicht van alle genomen maatregelen.

 

 

 


Contact met Faunabeheereeneid Noord Brabant

FBE Noord-Brabant
Postbus 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
 

Bezoekadres:

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-2173640
Fax: 073-2173641
Mail: noordbrabant@faunabeheereenheid.nlDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.