Provincie Noord Brabant

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet kent verboden ten aanzien van het doden en opzettelijk verontrusten van dieren. Op grond van in de wet erkende belangen kan hiervan worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben de Beleidsnota uitvoering Flora- en faunawet vastgesteld op 19 oktober 2010. Tevens is de Nota van zienswijzen op deze datum vastgesteld. 
Op grond van de evaluatie, het landelijk Beleidskader faunabeheer en enkele wetswijzigingen is de beleidsnota herzien.

De beleidsnota Flora- en faunawet (ontwerp) heeft vanaf 21 juni 2010 tot en met 8 augustus 2010 ter inzage gelegen. Op 21 juli 2010 is een informatieavond over beleidsnota georganiseerd. Daarvan is een verslag gemaakt. De ontvangen zienswijzen zijn opgenomen in de Nota van Zienswijze.

Uitleg Flora- en faunawet
Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Op grond van deze wet zijn verschillende taken en bevoegdheden aan de provincies toebedeeld.

Naast het voorkomen van belangrijke schade aan (landbouw)gewassen, zijn in de wet erkende belangen onder andere de openbare veiligheid en de volksgezondheid.
De provincie kan op drie manieren afwijken van de bescherming van diersoorten:

  • vrijstelling
  • aanwijzing
  • ontheffing

Daarnaast zijn er landelijke vrijstellingen.

Vrijstellingen en aanwijzingen
Een landelijke vrijstelling geldt voor het doden van erkende schadeveroorzakers van landbouwgewassen, zoals de mol, houtduif en konijn. Een provinciale vrijstelling geldt voor het opzettelijk verontrusten van bijvoorbeeld de brandgans, ekster en fazant. Woelratten mogen worden gedood, verwond en gevangen.

Uitzonderingen
Het opzettelijk verontrusten geldt niet voor ganzen en smienten in foerageergebieden tussen 1 oktober en 1 april. Deze foerageergebieden zijn/worden door Gedeputeerde Staten aangewezen op grond van het beleidskader Faunabeheer ganzen en smienten.

Bestrijding
Voor een beperkt aantal diersoorten heeft de provincie personen aangewezen die schadesoorten bestrijden, zoals de provinciale muskusrattenbestrijders voor muskusrat en beverrat. De aanwijzing geldt ook voor jachtaktehouders voor diersoorten als het damhert en de verwilderde kat.

Ontheffingen
In alle andere situaties mogen schadeveroorzakende dieren uitsluitend opzettelijk worden verontrust of gedood op basis van een ontheffing. In het faunabeheerplan 2006 - 2011 heeft de provincie op voorhand ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid voor diersoorten als de grauwe gans, de haas en de holenduif. Ook is ontheffing op voorhand verleend voor het ree.

Periode en plaats
Deze ontheffingen gelden voor bepaalde werkgebieden van wildbeheereenheden, bepaalde (landbouw)gewassen en bepaalde perioden. Bij de Faunabeheereenheid kan 24 uur voor een bestrijdingsactie een machtiging worden aangevraagd voor het gebruik van deze ontheffingen op voorhand.

Aanvullende ontheffing
In andere werkgebieden en voor overige diersoorten dient een aanvullende ontheffing te worden aangevraagd. Aanvraagformulieren voor ontheffing en machtigingsformulieren vraagt u aan bij de Faunabeheereenheid (
Postbus 100, 5201 AC ’s-Hertogenbosch). De provincie beoordeelt te allen tijden de ontheffingaanvragen. Ontheffingen worden verleend als preventieve middelen niet toereikend zijn en belangrijke schade van ten minste € 250 per geval kan worden onderbouwd.

Ontheffingsbesluiten
De besluiten van GS op ontheffingsaanvragen en de formulieren voor het aanvragen van een ontheffing zijn te downloaden.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.